3 vestvendte solrike utsiktstomter til salgs

Utsiktstomter i nytt populært boligfelt – selges samlet eller oppdelt

Vi har gleden av å presentere for salg 3 solrike selveide utsiktstomter på nye Fagerholt boligfelt flott beliggende ca. 10 minutters kjøring fra Halden sentrum!
Tomtene er byggeklare inkludert vann, avløp, strøm og fiberlinje lagt inn til alle tomtene.
Tomtene ligger høyt med mulighet for sol hele dagen, og skogsterrenget rundt gir mange muligheter for rekreasjon. Her er det flotte tur- og treningsmuligheter og badeplasser rett på nedsiden.
Tomtene selges samlet eller oppdelt.

Adkomst

Fra Halden sentrum kjør RV. 22 (Iddeveien) ut av Halden sentrum, forbi Fredriksten festning og videre forbi Idd Kirke og over Iddesletta mot Holtet. Kjør opp bakken i enden av sletta og ta til venstre i svingen, inn Stenbruddveien, like etter busstopp. Følg veien og du kjører rett inn på boligfeltet. Tomtene kommer på venstre side omtrent midt i boligfeltet.

Tomt

Tomtene leveres som fjelltomter/grovplanert.

Offentlig vei, samt vann og avløp er lagt klart inn på alle tomtene sammen med strøm og Fiberlinje.

Tomt 6 (gnr. 198 bnr. 43 i Halden kommune) utgjør 937,8 kvm
Tomt 57 (gnr. 198 bnr. 94 i Halden kommune) utgjør 962,3 kvm.
Tomt 46 (gnr. 198 bnr. 83 i Halden kommune) utgjør 1378,7 kvm.

Prisantydning tomt 6 – kr 1 400 000 + omkostninger (tilsammen kr 36 342,- ved salg til prisantydning, totalpris kr 1 436 342,- ved salg til prisantydning)

Prisantydning tomt 57 – kr 1 400 000 + omkostninger (tilsammen kr 36 342,- ved salg til prisantydning, totalpris kr 1 436 342,- ved salg til prisantydning)

Prisantydning tomt 46 – kr 1 750 000 + omkostninger (tilsammen kr 45 092,- ved salg til prisantydning, totalpris kr 1 795 092,- ved salg til prisantydning)

Diverse

Kjøper er ansvarlig for å byggeanmelde og fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse før byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med dette, samt tilknytningsavgifter og eventuelle andre kostnader knyttet til undersøkelse for å få tomten byggeklar er kjøpers ansvar.

Det er ingen kommunale avgifter slik som tomten fremstår i dag. På ubebygd tomt betales det kun eiendomsskatt. Ved ferdigstillelse av hus kan kjøper i tillegg forvente seg kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feieravgift.

Ved oppføring av hus må man tilkoble seg det offentlige vann og avløpsnettet. Dette vil medføre tilkoblingsavgift til kommunen for både vann og avløp.

Likningsverdi foreligger ikke. Ved ferdigstillelse av hus vil eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første liknings oppgjør.

 

Ansvarlig megler

Jan-Marcus Lilledal

Regulering

Området er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan for Fagerholt II, Idd (G-615) med endring av reguleringsplan datert 18.06.2019. De 3 tomtene som nå selges er tomt 6, 46 og 57. 2 av tomtene (46 og 57) grenser til grøntområde (gangvei) mot nord. I område avsatt til eksisterende eller planlagte boliger kan det oppføres bygninger med tilhørende anlegg for boligformål, innenfor de arealer som er vist på plankartet med byggegrense. Det er tillatt å sammenføye to eller flere tomter for oppføring av kjedehus, rekkehus eller tunløsning/ småhusbebyggelse. For øvrig skal det oppføres eneboligbebyggelse. Tillatt bebygd areal BYA = 22 %. Maksimalt tillatt takvinkel er 37 grader. Boligbebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde i inntil 6m over planert terreng (gjennomsnittsnivå rundt bygningen). Garasje- og/eller bod-anlegg kan oppføres med gesimshøyde inntil 3m over planert terreng. Plassering og utforming av bygninger, terrasser og uteplasser skal være tilpasset tomtas beskaffenhet. Omfattende fylling og sprengning bør unngås. Bestemmelser for tomtene 45, 47, 49, 51 og 53: Det tillates ikke oppfylling eller omfattende sprengningsarbeider. Heller ikke høye grunnmurer, forstøtningsmurer eller terrasser på søyler. Uteplasser og bygninger skal plasseres på eksisterende terrengnivå, så langt dette lar seg gjøre. Eksisterende vegetasjon i 10 meters beltet mellom byggegrense og friluftsområdet skal i størst mulig utstrekning bevares som vegetasjonsskjerm. Det bør benyttes jordfarger (brunt, grønt, grått) på bygningene, og rød taktegl. Garasjer/carport og boder tillates oppført med inntil 65 kvm bebygd areal. Garasje/carport og boder skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasje/carport plassering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om garasje/ carport ikke skal oppføres samtidig med dette. Foran garasjeport skal det avsettes plass for en biloppstillingsplass. (minimum 5 meters lengde.) Frittstående garasje/bod kan, der det er hensiktsmessig, tillates oppført utenfor byggegrense i en minimumsavstand av 1 meter fra formålsgrense.

Store selveide tomter med flott fjordutsikt!

2 vestvendte, solrike utsiktstomter – selges samlet eller oppdelt.

2 store, flotte utsiktstomter med kanskje en av feltets beste beliggenheter!
Tomtene er på henholdsvis 1870 kvm og 1875 kvm og er byggeklare inkludert vann, avløp, strøm og fiberlinje lagt inn på begge tomtene.
Tomtene ligger høyt med sol hele dagen og skogsterrenget rundt gir mange muligheter for rekreasjon. Her er det flotte tur- og treningsmuligheter og badeplasser rett på nedsiden av boligfeltet.
Tomtene kan også selges samlet og bør kunne være godt egnet for en utbygger for oppføring av flermannsboliger. Det foreligger tegninger fra selger på oppføring av 8 store enheter med Bruksareal på ca. 110 kvm pr enhet. Samlet utgjør tomtene i henhold til matrikkelbrev et beregnet areal på 3745 kvm.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er ., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Adkomst

Fra Halden sentrum kjør RV. 22 (Iddeveien) ut av Halden sentrum, forbi Fredriksten festning og videre forbi Idd Kirke og over Iddesletta mot Holtet. Kjør opp bakken i enden av sletta og ta til venstre i svingen, inn Stenbruddveien, like etter busstopp. Følg veien og du kjører rett inn på boligfeltet. Tomtene kommer som første tomter på venstre side.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen via “gi bud”- lenken. Ved elektronisk budgivning kan bud legges inn trygt og enkelt med Bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema. Budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå skriftlig. Kontakt megler dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Tomt

Tomtene leveres som råtomter klare for opparbeidelse. 
Dersom det avtales ved budgivning så kan selger være behjelpelig med anskaffelse av meget rimelig sprengstein for eventuell utfylling.

Offentlig vann og avløp er lagt klart inn på begge tomtene sammen med strøm og Fiberlinje. 

Det er inngått avtale med grunneier av eiendommen gnr 198 bnr 1 i Halden kommune om at eier av denne eiendom har rett til å holde vegetasjonen i forkant av tomtene nede i 20 år regnet fra 05.04.2022. 

Tomt 54 utgjør ca. 1870 kvm og tomt 55 utgjør ca. 1875 kvm. Samlet utgjør tomtene i henhold til matrikkelbrev et beregnet areal på 3745 kvm.

Prisantydning tomt 54 – kr 1 850 000 + omkostninger
Prisantydning tomt 55 – kr 1 650 000 + omkostninger

Diverse

Kjøper er ansvarlig for å byggeanmelde og fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse før byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med dette, samt tilknytningsavgifter og eventuelle andre kostnader knyttet til undersøkelse for å få tomten byggeklar er kjøpers ansvar.

Det er ingen kommunale avgifter slik som tomten fremstår i dag. På ubebygd tomt betales det kun eiendomsskatt. Ved ferdigstillelse av hus kan kjøper i tillegg forvente seg kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feieravgift. 

Ved oppføring av hus må man tilkoble seg det offentlige vann og avløpsnettet. Dette vil medføre tilkoblingsavgift til kommunen for både vann og avløp.

Likningsverdi foreligger ikke. Ved ferdigstillelse av hus vil eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første liknings-oppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Regulering

Området er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan for Fagerholt II, Idd (G-615) med endring av reguleringsplan datert 18.06.2019. De 2 tomtene som nå selges er tomt 54 og 55. I område avsatt til eksisterende eller planlagte boliger kan det oppføres bygninger med tilhørende anlegg for boligformål, innenfor de arealer som er vist på plankartet med byggegrense. Det er tillatt å sammenføye to eller flere tomter for oppføring av kjedehus, rekkehus eller tunløsning/ småhusbebyggelse. For øvrig skal det oppføres eneboligbebyggelse. Tillatt bebygd areal BYA = 22 %. Maksimalt tillatt takvinkel er 37 grader. Boligbebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde i inntil 6m over planert terreng (gjennomsnittsnivå rundt bygningen). Garasje- og/eller bod-anlegg kan oppføres med gesimshøyde inntil 3m over planert terreng. Plassering og utforming av bygninger, terrasser og uteplasser skal være tilpasset tomtas beskaffenhet. Omfattende fylling og sprengning bør unngås. Bestemmelser for tomtene 45, 47, 49, 51 og 53: Det tillates ikke oppfylling eller omfattende sprengningsarbeider. Heller ikke høye grunnmurer, forstøtningsmurer eller terrasser på søyler. Uteplasser og bygninger skal plasseres på eksisterende terrengnivå, så langt dette lar seg gjøre. Eksisterende vegetasjon i 10 meters beltet mellom byggegrense og friluftsområdet skal i størst mulig utstrekning bevares som vegetasjonsskjerm. Det bør benyttes jordfarger (brunt, grønt, grått) på bygningene, og rød taktegl. Garasjer/carport og boder tillates oppført med inntil 65 kvm bebygd areal. Garasje/carport og boder skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasje/carport plassering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om garasje/ carport ikke skal oppføres samtidig med dette. Foran garasjeport skal det avsettes plass for en biloppstillingsplass. (minimum 5 meters lengde.) Frittstående garasje/bod kan, der det er hensiktsmessig, tillates oppført utenfor byggegrense i en minimumsavstand av 1 meter fra formålsgrense. Tomt 54 grenser til felles grøntområde mot nord (gangvei) og begge tomtene har et fellesområde foran seg mot vest som i henhold til reguleringsbestemmelsene skal være byggefritt (område U01). Dette skal være et fellesareal tilhørende Fagerholt Velforening og området kan benyttes til lek, samlinger og rekreasjon for velforeningen. Inne på fellesområdet (U01) er det regulert et lite område for bygging av grendehus/forsamlingslokale. I område avsatt til forsamlingslokale kan det oppføres bygninger med tilhørende anlegg for grendehus for Fagerholt Velforening. Maksimalt tillatt takvinkel er 37 grader. Bebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde i inntil 6m over gjennomsnittlig planert terreng. Det bør benyttes jordfarger på bygningene og rød taktegl. Det er ikke satt byggegrenser, og hele det avsatte området kan bebygges.
 

Tomtevelger:

Ta kontakt med oss:

marcus_lilledal

JAN-MARCUS LILLEDAL

Eiendomsmegler MNEF 

Email: marcus.lilledal@dnb-eiendom.no

Tlf. 91 76 94 55

DNB EIENDOM, HALDEN

Busterudgata 31, 1776 Halden